Cartoon Animal Mongolian House,NO.X003-B-Xiaofeilong Toys-Product